Bài 1: Làm thế nào để bắt đầu một Start-Up

Hãy kiên nhẫn nghe thật kỹ 45 phút bài 1 các bạn sẽ có thể dễ dàng trả lời được 20 câu hỏi phía dưới do Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ soạn ra. Chúng ta cùng học và chúng ta cùng phát triển…

 1. How is Start-up company different normal company?
 2. How many areas that you might need for a start-up? What are they?
 3. Should Start-up start from 0? Why?
 4. Why should you start a Start-up?
 5. Why shouldn’t you ever start a Start-up just for the sake of doing so?
 6. Pivots are supposed to be great, the more pivots the better. However, why do most great companies start with a great idea, not a pivot?
 7. What is the definition of idea?
 8. Why should idea come first and the startup second?
 9. What is the third advantage of mission oriented companies?
 10. Should you demur to share your idea to others?
 11. The idea should always sound great?
 12. What is the biggest systemic mistake that investors make?
 13. Being a student is one of the two biggest advantages. What it is?
 14. How is product defined in start-up?
 15. Why should you build product that a small number of users love, not a huge number of users like?
 16. Which element might make a great product?
 17. What are four common reasons to start a start-up?
 18. How stressful are you if you start a start-up?
 19. Why might you have more impact since you join a late stage company?
 20. What is the best reason to start a start-up?

Các câu trả lời sẽ có vào thứ 6 tuần sau!

5 Câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được phần quà là Phiếu ăn cơm trưa tại IU Canteen.