Các Văn Bản Pháp Quy CGCN

Quyết Định

QĐ số 950/QĐ-BKHCN

 

Thông Tư

Thông tư 02/2017/TT-BNV

Thông tư 02/2020/TT-BKHCN: Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 14 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Thông tư 63/2018/TT-BTC: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Thông tư 10/2019/TT-BTC: Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

 

Thông tư Liên tịch

1.Thông tư Liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 

2.Thông tư Liên tịch 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN

3.Thông Tư Liên Tịch 93/2006-BTC-BKHCN

 

Nghị Định

Nghị định 70/2018/NĐ-CP: Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Nghị định 11/2014/NĐ-CP: Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

 

Luật

1. Luật KHCN 2013

2. Luật Quản lý Tài Sản Công

3. Luật Sở hữu Trí tuệ (Sửa đổi)

4. Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/qh11

 

Đề xuất

1. Một số đề xuất sửa đổi Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước.