Giới thiệu chung

Tầm nhìn

Trong xu thế tăng cường ứng dụng các nghiên cứu có hàm lượng khoa học vào đời sống, các trường đại học phải vừa là cơ sở đào tạo vừa là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ. Trường Đại học Quốc Tế với tầm nhìn là một trường đại học nghiên cứu, đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Sứ mạng

Thời gian đến, việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu xuất sắc của Trường vào thực tiễn sản xuất là một việc cần thiết và cần tiếp tục đẩy mạnh trong xu thế tăng cường ứng dụng các nghiên cứu có hàm lượng khoa học vào đời sống, sản xuất. Với sứ mệnh đó, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ(CRTT) đã ra đời và được Hiệu Trưởng ký  quyết định thành lập vào ngày 1/7/2013. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP.HCM.

Từ ngày 05/04/2019 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ(CITT).

Chức năng

Cung cấp dịch vụ – nghiên cứu – đào tạo – tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng Nhà nước. Trung tâm là cầu nối giữa giảng viên và sinh viên của Trường với các nghiên cứu và dự án thực tiễn tại các doanh nghiệp và đơn vị chức năng trực thuộc nhà nước.