Quy trình Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỚI ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHQT ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế)

 Quy trình 1: Thiết lập sự hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với địa phương.

 • Trình tự xử lý công việc
  • Bước 1: Thiết lập mối quan hệ
  • Bước 2: Tìm hiểu khả năng hợp tác với địa phương
  • Bước 3: Đặt lịch hẹn với địa phương
  • Bước 4: Công tác tiền trạm
  • Bước 5: Ký kết hợp tác

Quy trình 2: Phát triển hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với địa phương.

 • Trình tự xử lý công việc
  • Bước 1: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp địa phương đến Khoa/Bộ Môn.
  • Bước 2: Phiếu đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh từ chủ nhiệm đề tài.
  • Bước 3: Kết quả Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp địa phương.
  • Bước 4: Thuyết minh đề tài.
  • Bước 5: Hội đồng KHCN thẩm định thuyết minh đề tài.
  • Bước 6: Hồ sơ Thuyết minh đề tài và dự toán kinh phí được phê duyệt.
 • Phụ lục I: danh mục các biểu mẫu trong quy trình 2
  • Các biểu mẫu của địa phương (Đơn vị đặt hàng)
   • M2.1 – Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ
   • M2.2 – Bản xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN
   • M2.3 – Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN
   • M2.4 – Thuyết minh đề tài
   • M2.5 – Dự toán kinh phí đề tài
   • M2.6 – Lý lịch khoa học
  • Các biểu mẫu của trường
   • M2.7 – Bản tóm tắt hoạt động KHCN của Trường
   • M2.8 – Giấy chứng nhận đăng ký KHCN.

Quy trình 3: Thực hiện hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với địa phương.

 • Trình tự xử lý công việc:
  • Bước 1: Hợp đồng giữa cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì
  • Bước 2: Hợp đồng giữa cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài
  • Bước 3: Lập kế hoạch thực hiện đề tài
  • Bước 4: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài
  • Bước 5: Thực hiện rà soát, kiểm tra và báo cáo tiến độ đề tài
  • Bước 6: Nghiệm thu đề tài tại cơ sở do cơ quan chủ trì chủ trì
  • Bước 7: Nghiệm thu đề tài do cơ quan chủ quản chủ trì
  • Bước 8: Thanh lý Hợp đồng giữa cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì
  • Bước 9: Thanh lý hợp đồng giữa cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài
 • Phụ lục I: danh mục các biểu mẫu trong quy trình 3
  • Các biểu mẫu của địa phương (Đơn vị đặt hàng)
   • M3.1 – Hợp đồng KHCN/đào tạo/chuyển giao công nghệ…
  • Các biểu mẫu của trường
   • M3.2 – Hợp đồng Giao khoán chuyên môn
   • M3.3 – Hợp đồng Thuê khoán chuyên môn
   • M3.4 – Đơn đề nghị Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài
   • M3.5 – Báo cáo Tiến độ thực hiện đề tài, dự án KHCN
   • M3.6 – Báo cáo đề nghị Quyết toán tài chính
   • M3.7 – Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu tại cơ sở
   • M3.8 – Biên bản Thanh lý Hợp đồng giữa Trường và Chủ nhiệm ĐT

Quy trình 4: Tổng kết, đánh giá sự hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với địa phương.

 • Trình tự xử lý công việc
  • Bước 1: Soạn báo cáo tổng kết các đề tài đã thực hiện với địa phương.
  • Bước 2: Lên kế hoạch báo cáo cho UBND.
  • Bước 3: Xử lý giao quyền sử dụng tài sản là kết quả của đề tài.
  • Bước 4: Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN hằng năm.
 • Phụ lục I: danh mục các biểu mẫu trong quy trình 4
  • Các biểu mẫu của địa phương (Đơn vị đặt hàng)
   • M4.1 – Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN

Đính kèm: Quyết định số 382/QĐ-ĐHQT ngày 6 tháng 7 năm 2022