Mục tiêu và Đối tượng

Image result for MUC TIEU Mục tiêu:

  • Thành lập môi trường khởi nghiệp lành mạnh, cạnh tranh nhằm thực hiện chức năng hỗ trợ, ươm tạo cho các dự án khởi nghiệp.
  • Xây dựng tinh thần sáng tạo, khơi dậy tinh thần kinh doanh, lập nghiệp của các đối tượng tham gia.
  • Nâng cao chất lượng và hiệu quả của giá trị sản phẩm, mang lại giá trị gia tăng cao, và đáp ứng với nhu cầu của thị trường.
  • Huy động nguồn vốn và phương thức thực hiện các dự án khởi nghiệp.
Related image

Đối tượng:

  • Các nhóm khởi nghiệp có ít nhất một thành viên của trường Đại Học Quốc Tế hoặc cựu sinh viên trường Đại Học Quốc Tế.
  • Các công ty, tập đoàn có nhu cầu nghiên cứu, phát triển công nghệ hay sản phẩm mới.
  • Các đơn vị cần tư vấn giải pháp công nghệ hoặc giải pháp phần mềm.
success is target