Nhân sự

TS. Trần Thị Ngọc Diệp

Trưởng Trung tâm

Trưởng RCE Southern Vietnam (được công nhận bởi Đại học Liên Hợp Quốc)

ThS. Trần Thanh Phong

Tổ trưởng – Phụ trách Chuyển giao công nghệ

ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thùy

Tổ trưởng – Phụ trách Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

CN. Nguyễn Thảo Thục Trân

Chuyên viên 

ThS. Lê Nguyễn Thùy Vân

Chuyên viên – Phụ trách Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

ThS. Hoàng Nhật Trường

Chuyên viên – Phụ trách mảng Phát triển bền vững

Điều phối viên RCE Southern Vietnam (được công nhận bởi Đại học Liên Hợp Quốc)