Nhân sự

TS. Trần Thị Ngọc Diệp

Trưởng Trung tâm

Trưởng RCE Southern Vietnam (được công nhận bởi Đại học Liên Hợp Quốc)

ThS. Trần Thanh Phong

Tổ trưởng – Phụ trách mảng Chuyển giao công nghệ

CN. Trần Ngọc Linh

Chuyên viên – Phụ trách mảng Chuyển giao Công nghệ

ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thùy

Tổ trưởng – Phụ trách mảng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp

Điều phối viên Thanh niên của RCE Southern Vietnam (được công nhận bởi Đại học Liên Hợp Quốc)

ThS. Lê Nguyễn Thùy Vân

Chuyên viên – Phụ trách mảng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Điều phối viên Thanh niên của RCE Southern Vietnam (được công nhận bởi Đại học Liên Hợp Quốc)

ThS. Hoàng Nhật Trường

Chuyên viên – Phụ trách mảng Phát triển bền vững

Điều phối viên RCE Southern Vietnam (được công nhận bởi Đại học Liên Hợp Quốc)

ThS. Nguyễn Nhật Thoại

Chuyên viên – Phụ trách mảng Phát triển bền vững

Điều phối viên Thanh niên của RCE Southern Vietnam (được công nhận bởi Đại học Liên Hợp Quốc)

CN. Nguyễn Thảo Thục Trân

Chuyên viên – Phụ trách mảng Phát triển bền vững

Điều phối viên Thanh niên của RCE Southern Vietnam (được công nhận bởi Đại học Liên Hợp Quốc)