Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ tuyển dụng 2 chuyên viên

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ đang tuyển dụng 02 vị trí chuyên Mảng Chuyển giao Công nghệ và Mảng Phát triển bền vững

         1. Chuyên viên mảng Chuyển giao Công nghệ:

 • Phụ trách mảng Chuyển giao Công nghệ
 • Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ của trung tâm
 • Hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài/dự án quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến các đề tài chuyển giao công nghệ
 • Báo cáo tổng hợp định kỳ về tình hình thực hiện khoa học công nghệ và báo cáo theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ.
 • Thực hiện và hỗ trợ các chuyến công tác liên quan đến chuyển giao công nghệ
 • Thực hiện các nhiệm vụ chung khác của trung tâm và nhà trường

         2. Chuyên viên mảng Phát triển Bền vững:

 • Phụ trách mảng Giáo dục Phát triển bền vững
 • Triển khai các chương trình, hoạt động thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững cho cán bộ, sinh viên trong trường và cộng đồng;
 • Thực hiện các chiến dịch truyền thông của trung tâm;
 • Tham gia lập đề xuất, triển khai các dự án nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế liên quan đến phát triển bền vững;
 • Thực hiện các nhiệm vụ chung khác của trung tâm và nhà trường.

         Vui lòng nhấp vào đường link bên dưới để xem thêm chi tiết tuyển dụng và hướng dẫn nộp đơn ứng tuyển

Chi tiết tuyển dụng vị trí Chuyển giao Công nghệ

Chi tiết tuyển dụng vị trí Phát triển Bền vững