Liên hệ

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ 

Phòng O2.303, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: TP: 3996 , CV: 3949

Fax: (028) 37244271

Email: citt@hcmiu.edu.vn

Websites: http://citt.hcmiu.edu.vn