Thông báo nhiệm vụ KHCN năm 2021

  1. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh năm 2021.
  2. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh  Trà Vinh năm 2021.
  3. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh  Quảng Ngãi năm 2021.
  4. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bà rịa – Vũng tàu năm 2021.
  5. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương  năm 2021.
  6. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận  năm 2021
  7. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2021
  8. Thông báo đặt hàng Chương trình nông thôn và miền núi tỉnh Tây Ninh năm 2021
  9. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2021