Tổng quan

Được Đại học Liên Hợp Quốc công nhận thành lập vào năm 2011 tại trường Đại học Quốc tế – Đại học quốc gia TP.HCM, Trung tâm Khu vực Miền Nam về Giáo dục Phát triển Bền vững (RCE Southern Vietnam) là tổ chức phi lợi nhuận nằm trong hệ thống 188 trung tâm RCE toàn cầu (cập nhật đến tháng 03/2023). Trung tâm có nhiệm vụ tích hợp mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động giáo dục và nghiên cứu.

Trung tâm sẽ là nơi trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức, các trường đại học trong khu vực, tìm cách đưa việc giáo dục phát triển bền vững vào chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên. Qua đó dần tạo ra nhận thức đúng đắn của mỗi con người trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên, cũng như nghiên cứu phương pháp tái tạo nguồn tài nguyên đó.

RCEs còn là cầu nối giữa các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước, kết hợp các viện tại vùng/ địa phương và các tổ chức quốc tế để cùng nhau tăng cường vai trò của giáo dục trong sự phát triển bền vững giúp cho việc nghiên cứu, xử lý các vấn đề cấp bách như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, giao thông, thiên tai… Sau khi có giải pháp hiệu quả, trung tâm sẽ đề nghị với chính quyền địa phương áp dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

Ngày 27/1/2021, Trung tâm Khu vực Miền Nam về Giáo dục Phát triển Bền vững được sáp nhập vào Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ.

Trang thông tin chi tiết về RCE: https://www.rcenetwork.org/portal/rce-profile-detail/rce-southern-vietnam