Dự Án

Đề tài nghiên cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa rõ nhưng đã xuất hiện tiền đề và có khả năng biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra trong khoa học hoặc trong thực tiễn. Hay nói cách khác, đề tài nghiên cứu khoa học được đặt ra do yêu cầu của lý luận hoặc thực tiễn và thoả mãn các điều kiện: vấn đề khoa học đang chứa mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái chưa biết; và có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó.

Nhằm thúc đẩy quảng bá, thương mại và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ, Trường đại học Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ – Trường Đại học Quốc tế trực thuộc Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện công tác tìm kiếm đối tác để thực hiện việc chuyển giao sản phẩm trí tuệ và công trình nghiên cứu khoa học công nghệ đến các doanh nghiệp, trường học nhằm thu hút sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường. Trường tiếp tục phối hợp với tỉnh/địa phương xúc tiến đề tài khoa học và chuyển giao công nghệ cho địa phương.