Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trì thực hiện đề tài tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Công văn số 1525/ĐHQG-KHCN của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 61/TB-SKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài năm 2022: 

Đề tài: Đánh giá thực trạng cải tiến năng suất của các doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tại tỉnh Sóc Trăng. 

Mục tiêu đề tài: 

– Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động cải tiến năng suất, các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

– Đề xuất các giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất dựa trên thực trạng năng suất và các hoạt động nâng cao năng suất của tỉnh. 

Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: và Công văn: https://sokhcn.soctrang.gov.vn/Default.aspx?sid=1285&pageid=31787; 1-Thông báo và Biểu mẫu: M08-QTNV04-TM_DT_NCUD_2022 M11-QTNV04-_DKTC_2022 M12-QTNV04-_LLCN_2022 M13-QTNV04-_LLTC_2022 M14-QTNV04-_GXN_PH_2022

Form đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

Thời hạn: trước 09g:00 ngày 15/08/2022

– Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                               Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.