Đào Tạo

CÁC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO CHUNG

  1. Đào tạo khóa học ngắn hạn
  2. Đào tạo lĩnh vực chuyên nghành
  3. Đào tạo kỹ năng mềm
  4. Thực hiện các hội thảo/tọa đàm.