Thông báo nhiệm vụ KHCN năm 2022

  1. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2021-2022
  2. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 -2023
  3. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
  4. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2023
  5. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận năm 2023
  6. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2023
  7. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận năm 2023. 
  8. Đề xuất nhiệm  nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023