Xây dựng và phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường: Hoa xứ lạnh, Rượu sim, Cá tầm trên địa bàn Kon Plong

Cơ quan quản lý đề tài: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kon Plong

Đơn vị thực hiện đề tài: Trường Đại học Quốc Tế

Chủ Nhiệm Đề Tài: PGS.TS Hồ Thanh Phong – Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

ĐT cơ quan: 08-37244270-Ext: 3327   Email: htphong@hcmiu.edu.vn

Đồng Chủ Nhiệm Đề Tài: TS. Hồ Nhựt Quang – Khoa Quản Trị Kinh Doanh

ĐT cơ quan: 08-37244270-Ext: 3230   Email: hnquang@hcmiu.edu.vn

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chính: Thực hiện nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình chuỗi cung ứng và xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hoa xứ lạnh (hoa Lily, lan Hồ Điệp), rượu Sim và cá tầm Măng đen.

Mục tiêu chi tiết:

Hệ thống hóa lý thuyết về mô hình chuỗi cung ứng, xây dựng và phát triển thương hiệu trong Nông nghiệp. Xây dựng mô hình khung lý thuyết nghiên cứu đề tài.

Phân tích và đánh giá thị trường các sản phẩm hoa xứ lạnh (hoa Lily, lan Hồ Điệp), rượu Sim và cá tầm Măng Đen tại Việt Nam.

Lập Bảng phân tích SWOT các ngành sản xuất hoa xứ lạnh (hoa Lily, lan Hồ Điệp), rượu Sim và cá tầm Măng Đen.

Phân tích các yếu tố tác động đến dự định mua hàng của khách hàng đối với các sản phẩm hoa xứ lạnh (hoa Lily, lan Hồ Điệp), rượu Sim và cá tầm Măng Đen tại Việt Nam. 

Xây dựng chiến lược thương hiệu cho hoa xứ lạnh (hoa Lily, lan Hồ Điệp), rượu Sim và cá tầm Măng Đen tại Konplong cho giai đoạn 2017-2022.

Đề xuất các giải pháp phát triển thương hiệu cho hoa xứ lạnh (hoa Lily, lan Hồ Điệp), rượu Sim và cá tầm Măng Đen tại Konplong.

Đưa ra các đề xuất về quy hoạch khu trồng, kế hoạch sản xuất, mạng lưới phân phối hiệu quả cho các sản phẩm nói trên.

   Lan Hồ Điệp – Măng Đen

Hoa Lily – Măng Đen

Cá Tầm – Măng Đen