TRẠI THỦ LĨNH KHÍ HẬU VIỆT NAM 2021

🌏TRI TH LĨNH KHÍ HU VIT NAM 2021 (Vietnam Climate Leadership Camp – Viết tt VCLC) là nơi bn s được tha sc sáng to vi nhng ý tưởng bo v môi trường độc đáo, cũng như cơ hi hc tp và rèn luyn để biến nhng d án thú v đó tr thành hin thc.

📌 VCLC 2021 CÓ GÌ
ĐẶC BIT?

Khác vi nhng năm trước, Tri Th Lĩnh Khí Hu năm nay s m đơn tuyn chn m. Bn có th la chn tham gia theo 2 cách:

 • Đăng ký tham gia theo cá nhân
 • Đăng ký tham gia theo nhóm

Trường hp đăng ký tham gia theo cá nhân, bn s được BTC ghép nhóm để cùng phát trin d án và ý tưởng cùng nhau. Vi 3 giai đon, VCLC 2021 s là nơi các bn được làm vic teamwork, trau di và mài dũa, cùng nhau tr thành nhng chiến binh mi kiến to các gii pháp, giúp ng phó vi biến đổi khí hu ti Vit Nam.

📌
ĐỐI TƯỢNG THAM D:

 • Đối tượng: Nhóm hoc cá nhân 18 – 30 tui.
 • Có sn ý tưởng v d án liên quan đến các vn đề môi trường và khí hu.

📌THÔNG TIN CHUNG V TRI:

 • Giai đon 1 – Ươm Mm: Tri tp hun tp chung trong 5 ngày vi các kiến thc nn tng v BĐKH cùng các k năng xây dng kế hoch và trin khai d án.
 • Giai đon 2 – Vun trng: Tri tp hun tp trung trong 2 ngày dành riêng cho 5 d án nhn được chn h tr tài chính Giai đon Ươm mm.
 • Giai đon 3 – Nuôi dưỡng: 5 d án nhn được h tr tài chính s có 3 tháng để trin khai d án dưới s đồng hành ca các c vn và CHANGE.

📌 NHNG CƠ HI KHÔNG TH B L NU BN ĐƯỢC CHN THAM GIA VCLC 2021:

 • Được trang b kiến thc mt cách toàn din v biến đổi khí hu.
 • Rèn luyn và trao di các k năng cn thiết để xây dng và trin khai d án, phát trin k năng lãnh đạo, thuyết trình, teamwork, gii quyết vn đề, làm vic vi cng đồng, tiếp cn phương pháp tư duy “Design Thinking” (Tư duy thiết kế).
 • Gp g, trao đổi và hc hi kinh nghim t các chuyên gia trong ngành.
 • Có cơ hi nhn được tài tr cho các d án tim năng.
 • Được BTC lo toàn b chi phí ăn , đi li.
 • Nhn giy chng nhn t CHANGE sau khi hoàn tt đầy đủ các tri.

📌 CÁCH THC ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Like và follow fanpage CHANGE và Vietnam Climate Action để cp nht nhng thông tin mi nht v Tri.
B
ước 2: Đin đầy đủ thông tin đăng ký thttps://ref.vn/dondangkyVCLC2021
(H
n chót: 23 gi 59 phút ngày 06/08/2021).
B
ước 3: BTC s thông báo kết qu đợt 1 qua email và hn phng vn vi nhng cá nhân/ nhóm phù hp (BTC s ch liên h phng vn trong trường hp cn thêm thông tin. Hình thc phng vn: Online). 30 – 50 bn/ nhóm thành công vòng th hin s được công b chính thc và chun b hành trang lên đường cùng CHANGE.

📣Địa đim và thi gian t chc s được CHANGE bt mí ngay sau khi có kết qu chn ra 30 – 50 tri viên phù hp nht. Thi gian d kiến din ra tri là tháng 9 hoc tháng 10 (Tùy vào tình hình dch bnh).

📌THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:

Tri Th lĩnh Khí hu Vit Nam (VCLC) là hi tri hàng năm được t chc bi CHANGE nhm h tr, tp hun và cung cp nhng kiến thc cn thiết cho các nhà hot động tr Vit Nam kiến thc v biến đổi khí hu, các k năng thc hin d án. Khi tr v chính quê hương ca mình, mi cá nhân hoc nhóm tham gia s bt đầu các chiến dch, thc hin d án giúp gim thiu biến đổi khí hu ti địa phương mình.VCLC2021 #TraiThuLinhKhiHau2021

#IU #CITT #TTĐMST_CGCN
————————