Thông tư Liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Download chi tiết của Thông tư 55:Thong tu 55 – BTC