Thông tư Liên tịch 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư Liên tịch 

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Download chi tiết thông tư 27: Thông tư-27_2015_TTLT_BKHCN_BTC