Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 


Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 29/05/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2015;

Căn cứ công văn số 988/UBND-CNXD ngày 27/03/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục triển khai đề tài Điều tra, đánh giá lưu lượng dòng chảy tuyến song Cổ Chiên và sông Hậu thuộc tỉnh Trà Vinh,

Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực gửi hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ để tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Cụ thể như sau:

1. Danh mục tuyển chọn: DOWNLOAD

2. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Xem chi tiết và download tại đây

3. Số lượng hồ sơ: bản giấy 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 17 bộ photo từ bộ gốc. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin bao gồm: (1)Tên nhiệm vụ; (2)Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ; (3)Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm vụ; (4)Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Đổi mới Sáng Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ.