Nhân sự

DANH SÁCH NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

 

 

TS. Trần Thị Ngọc Diệp- Trưởng Trung Tâm

ThS. Trần Thanh Phong – CV

CN. Nguyễn Văn Minh – CV

 

 

 

 

                                          

ThS. Ng.Ngọc Đan Thùy – CV   

CN. Lê Ng. Thùy Vân – CV