Nhân Sự

DANH SÁCH NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

 

 

TS. Trần Thị Ngọc Diệp – Trưởng Trung Tâm

ThS. Trần Thanh Phong – CV

CN. Nguyễn Văn Minh – CV

 

ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thùy – CV

CN. Lê Nguyễn Thùy Vân – CV