Trung tâm tính toán sinh học

Trung tâm Tính toán Sinh học được đầu tư…

Thông tin chi tiết:

  • Phòng: LA. 712
  • Quản lý phòng thí nghiệm: Giảng viên- PSG.TS Lê Thị Lý (kiêm nhiệm)
  • Số điện thọai: (+84) 8 37244270 (ext: )
  • Danh sách thiết bị hiện có tại ptn: Download
spacer