Thông Tư Liên Tịch 93/2006-BTC-BKHCN

THÔNG TƯ  LIÊN TỊCH

Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dư án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây: