Thông tư 02/2017/TT-BNV

Thông tư số 02/2017/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện mức lượng cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội. 

Download thông tư 02 tại đây: Thông tư 02_2017_TT-BNV_17235916