Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

THÔNG BÁO

       Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Công văn số 125/ĐHQG-KHTN ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi và Thông báo số 33/TB-SKHCN ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024. Cụ thể Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN như sau:

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021- 2025; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế.
– Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021– 2025; Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQCP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030;…

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://skh.quangngai.gov.vn/  và Công văn: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và mẫu: Mẫu đề xuất Quảng Ngãi
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày 15/03/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                                   Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.