Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2020 như sau:
I. Xác định mục tiêu, sản phẩm dự kiến, phương thức thực hiện, đơn vị sử dụng kết quả của  đề tài
 Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất giống Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực tại tỉnh Bình Thuận.
a. Định hướng mục tiêu chính:
 Mục tiêu chung:
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực tại tỉnh Bình Thuận
 Mục tiêu cụ thể:
– Làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại Bình Thuận. 
– Xây dựng được mô hình sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực trên nền tảng các trại sản xuất giống tôm nước lợ của tỉnh Bình Thuận. 
– Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ mới cho các kỹ thuật viên trong tỉnh làm hạt nhân để nhân rộng mô hình sản xuất mới trong tỉnh Bình Thuận.
b. Dự kiến sản phẩm chính:
– Quy trình công nghệ sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực.
 – 01 mô hình sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực, mô hình triển khai trên hệ thống  trại sản xuất giống tôm nước lợ đã có sẵn trước đây, với quy mô diện tích 500m2, thể tích bồn bể 10m3. Trại đủ điều kiện để tổ chức sản xuất theo quy định nhà nước.
 – Con giống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) liên quan.  
– Số lượng con giống đạt được từ mô hình 60.000 – 80.0000 con giống/kg.
– Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 10 kỹ thuật viên trên địa bàn tỉnh.
c. Dự kiến phương thức thực hiện:
– Đề tài có sự tham gia của trại tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh.
– Ưu tiên khi có doanh nghiệp tham gia góp vốn đầu tư, thu mua sản phẩm.
d. Dự kiến đơn vị sử dụng kết quả: 
– Sử dụng trực tiếp: Doanh nghiệp; Tổ chức KHCN trong tỉnh có liên quan.
– Sử dụng gián tiếp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Giống Nông nghiệp.
II. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-ĐON).
3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (biểu B1-2a-TMĐTCN).
4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu B1-5-PHNC).
7. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).
8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
9. Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi kết thúc đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.  
Các biểu mẫu có thể tải từ website  http://skhcn.binhthuan.gov.vn  tại mục Thông báo.
Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi 01 bộ Hồ sơ (gồm 13 bản : 01 bản gốc và 12 bản sao) về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (qua đường bưu điện hoặc gửi  trực tiếp). 
Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); 
c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
d) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ ngày 20/5/2020. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (trường hợp gửi trực tiếp). 
Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và không nộp đúng thời gian như trên, Sở Khoa học và Công nghệ không đưa ra tuyển chọn.
          Địa chỉ liên hệ:       Sở Khoa học và Công nghệ. 
                               Số 08, Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.    
                               ĐT:    02523.823.393; Email: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn
BIỂU MẦU HƯỚNG DẪN:dinh+kem+Bieu+mau+2019+dt