Thông báo thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh Tây Ninh năm 2022