Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở tỉnh Bình Dương

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Kính gửi :   – Lãnh đạo các Khoa/ Bộ Môn

                                           – Cán bộ, Giảng viên Trường Đại học Quốc tế

 

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ trân trọng thông báo về việc họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do GS.TS Võ Văn Tới làm chủ nhiệm theo hợp đồng số 02/HĐ-SKHCN ngày 13/02/2017 giữa Sở KHCN tỉnh Bình Dương và Trường Đại học Quốc tế.

Đề tài: Xây dựng hệ thống viễn y thử nghiệm việc chăm sóc sức khỏe từ xa tại tỉnh Bình Dương

Thời gian: 10: 30 ngày 19 tháng 11 năm 2019 (Sáng thứ Ba)

Địa điểm: Phòng B.701  – Trường Đại học Quốc tế Cơ sở 2 Số 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chính Minh

Kính mời các các Thầy Cô, CBVC quan tâm đến dự họp.