Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2024