Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Long An năm 2024

THÔNG BÁO

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Công văn số 280/TB-SKHCN ngày 14 tháng 3 năm 2023  về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Long An năm 2023 và bổ sung năm 2024. 

 Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định, nhất là tính cấp thiết, tính mới, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với địa chỉ ứng dụng, có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ gợi ý một số nội dung, định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2023 (bổ sung), năm 2024 như sau:
1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 
– Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025;
– Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả và thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030;
– Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh;
– Quyết định số 8401/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An;
– Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025;
– Kế hoạch số 3409/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, định hướng đến
năm 2045;
– Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày 20/12/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Long An;
– Kế hoạch số 245/UBND-KTTC ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An);
– Quyết định số 5077/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Long An giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030;

– Quyết định 5427/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025;
– Quyết định 1256/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi thủy sản vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030.

2. Lĩnh vực y – dược
– Quyết định 2171/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch Hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản,
tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tỉnh Long An, giai đoạn 2022- 2025;
– Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tổng thể về y tế của tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán, phòng, khám và điều trị bệnh;
sử dụng dữ liệu lớn để phân tích dịch bệnh.
– Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; nghiên cứu các giải pháp vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng; nâng cao chất lượng y tế cơ sở và y tế dự phòng.
– Nghiên cứu, chọn tạo một số cây dược liệu mới, có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh, các cây dược liệu quý cần được bảo tồn và phát triển.
– Ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế trong nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến dược liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm dược liệu, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.

3. Lĩnh vực công nghệ thông tinvà chuyển đổi số
– Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 762/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”;
– Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
– Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030;
– Kế hoạch số 789/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thục hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, trên địa bàn tỉnh Long An).

4. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: 

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới;
– Nghị quyết số 32-CTr/TU ngày 01/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030;
– Các văn bản số 3936/UBND-KTTC ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp”; công văn số 1834/UBND-KTTC ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về sử dụng phân bón, tiết kiệm, cân đối và hiệu quả; Công văn số 2920/UBND-KTTC ngày 08/4/2021 và
Công văn số 3780/UBND-KTTC ngày 05/05/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng;
– Quyết định số 8501/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An”;
– Quyết định số 9106/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Long An;
– Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
– Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030);

5. Lĩnh vực tài nguyên,bảo vệ môi trường
– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới;
– Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Long An giai đạon 2019-2030;
– Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

– Quyết định số 10920/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Long An.
– Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng;
– Quyết định số 8501/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An. 

6. Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ/TU ngày 15/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Long An về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh;
– Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế).

7. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh
– Quyết định số 8501/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An”
– Các vấn đề nhằm phục vụ cho bảo vệ an ninh trật trự, an ninh quốc phòng tại địa phương. 
– Giải quyết các vấn đề về đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội mới nãy sinh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
– Các giải pháp trong bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://skhcn.longan.gov.vn/Pages/Default.aspx và Công văn: 1_Công văn thông báo_20_3_2023 và mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: Mẫu đề xuất 

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày 10/04/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.