Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2023

Thông Báo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Thông báo số 37/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Kon Tum năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện ưu tiên theo:

Yêu cầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có tính cấp thiết, tính khả thi cao, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và theo hướng ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành; xác định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: và Công văn: http://skhcn.kontum.gov.vn/; 1-Thông báo và Biểu mẫu: 2_Phiếu đề xuất nhiệm vụ 2023

Form đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 08/04/2022

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.