Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2021-2022

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 1533/TB-SKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021-2022.

Một số hướng đề xuất ưu tiên, tập trung:

 – So sánh năng suất, chất lượng giống lúa (Jasmine 85, LT1, LT18 và OM18) với các giống lúa chất lượng cao trong và ngoài nước ở điều kiện canh tác tại tỉnh An Giang;

– Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng và điểm du lịch đạt tiêu chuẩn phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao, định hướng nâng hạng 5 sao tại tỉnh An Giang;

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/#gsc.tab=0 và Công văn: 1_Công văn Thông báo và biểu mẫu:
  1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  (Mau 06 – ĐĐK );
  2. Thuyết minh đề tài (Mau 07 – TMĐTCN đối với đề tài khoa học và công nghệ;
  3. Mẫu  Mau 08 – TMĐTXH (đối với đề tài khoa học xã hội);
  4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì (Mau 11 – LLTC);
  5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mau 12 – LLCN );
  6. Văn bản xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu dự kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang ((Mau 50 – GĐN );
  7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện (nếu có) (Mau 13 – PHNC);

Hồ sơ đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 20/01/2022

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.