Lâm Đồng – Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 1548/ĐHQG-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2021 và Thông báo số 1051/TB-SKHCN của Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lần thứ nhất của tỉnh Lâm Đồng theo các nhiệm vụ sau: 

  • Đề tài 1: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chế biến quả bơ LĐ 034 tại Lâm Đồng;

* Mục tiêu:
– Xây dựng 01 mô hình bảo quản quả bơ sau thu hoạch có công suất 15 tấn quả/ngày.
– Xây dựng 01 mô hình chế biến quả bơ thành sản phẩm: tinh dầu bơ, bột bơ.
– Hình thành 01 mô hình liên kết kiểu mẫu giữa nông dân, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp tiêu thụ.
* Sản phẩm:
– Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản quả bơ tại Lâm Đồng.
– Quy trình bảo quản quả bơ sau thu hoạch, quy trình công nghệ chế biến tinh dầu bơ, bột bơ và các thiết bị được chuyển giao cho doanh nghiệp.
– 01 mô hình bảo quản quả bơ sau thu hoạch công suất 15 tấn quả/ngày;
– 01 mô hình chế biến tinh dầu bơ, bột bơ: Sản phẩm 200 lít tinh dầu bơ, 2000 kg bột bơ (độ ẩm 8%, độ mịn 800-100 mesh) đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của chính phủ.
– 01 mô hình liên kết kiểu mẫu giữa nông dân, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp tiêu thụ.

– Bản đăng ký chất lượng sản phẩm bơ chế biến sâu.
– Hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm trái bơ LĐ 034 giữa doanh nghiệp chế biến và hộ dân.
– 01 thạc sĩ, 01 – 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

  • Đề tài 2: Ứng dụng công nghệ “Sông trong ao” của Isarel để xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm thích hợp với điều kiện tỉnh Lâm Đồng;

* Mục tiêu:
Xây dựng 01 mô hình nuôi cá tầm trong hệ thống “sông trong ao” theo công nghệ Isarel (diện tích 0,6 ha; 3 máng nuôi 125m2/ máng, khối lượng bình quân cá thương phẩm đạt 2kg/con, năng suất đạt 2,5 tấn/máng nuôi)
* Sản phẩm:
– Quy trình xây dựng, lắp đặt và vận hành được hệ thống sông trong ao.
– Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá tầm trong hệ thống “sông trong ao” tại Lâm Đồng.
– 01 mô hình nuôi cá tầm trong hệ thống sông trong ao. Diện tích 0,6 ha; 3 máng nuôi 125m2/ máng, khối lượng bình quân cá thương phẩm đạt 2kg/con, năng suất đạt 2,5 tấn/máng nuôi.
– 10 kỹ thuật viên được tập huấn chuyển giao kỹ thuật, 50 lượt người tham dự hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài.
– 01-02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

  • Đề tài 3: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng  Bộ dư địa chỉ các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. 

Mục tiêu:
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng Bộ dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng phục vụ công tác lưu trữ, tìm hiểu, nghiên cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân liên quan.
* Sản phẩm:
– Bộ dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng;
– Danh mục số hóa toàn bộ hệ thống di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.
– Hệ thống phầm mềm quản lý bộ dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng;
– Định mã QR code kết quả thông tin của các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.
– 02 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành.

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: https://skhcn.lamdong.gov.vn/ và tải Công văn: 1: Công văn thông báo và 2.Mẫu đề xuất: BM-03 Đơn đăng ký  BM-04A Mẫu thuyết minh dự án BM-05 Tóm tắt hoạt động của tổ chức  BM-06 Lý lịch BM-07 Xác nhận phối hợp

Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 17g:00 ngày 20/11/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.