Đồng Nai – Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Thông báo số 1672/TB-SKHCN ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh năm 2021. 

Đề tài: Xây dựng phần mềm truyền thông nội bộ ứng dụng tại cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.

Chương trình: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/default.aspx và tải Công văn: 1.Công văn thông báo và 2.Mẫu đề xuất: 2.Biểu mẫu hồ sơ thuyết minh

Hồ sơ thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 17g:00 ngày 18/10/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.