Điện tử Viễn thông

Nghiên cứu hệ thống mạng cảm biến.

Nghiên cứu xử lý tín hiệu

Nghiên cứu hệ thống mạng cảm biến.

Nghiên cứu xử lý tín hiệu

Nghiên cứu tối ưu hóa việc sử dụng hiệu quả năng lượng  trong hợp tác MIMO trong hệ thống mạng không dây.

Phát triển điện tâm đồ không dây trong việc chăm sóc sức khỏe y tế.