Cà Mau – Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Công văn số 430/SKHCN-QLKH ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cà Mau về việc “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025” với nhiều nội dung về ứng dụng KH&CN vào sản xuất, giải quyết biến đổi khí hậu – môi trường, kinh tế tuần hoàn, giải pháp nông thôn mới, du lịch kết hợp làng nghề, chuyển giao công nghệ cụ các định hướng về các lĩnh vực:  

  • Lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ như xử lý ô nhiễm, môi trường,…
  • Lĩnh vực khoa học nông nghiệp.
  • Lĩnh vực khoa học – y dược.
  • Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: https://sokhcn.camau.gov.vn/wps/portal và tải Công văn: 1. CV_Bao cao KHCN 2016-2020 va dinh huong 2021-2025 tinh Ca Mau và Mẫu góp ý: 2. Mau_gop y
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Góp ý và đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 17g:00 ngày 13/06/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.