THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI

INNOVATION CAMP 2022

BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN
PGS.TS Trần Tiến Khoa
Phó Bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế

PHÓ BAN
GS.TS Lê Văn Cảnh
Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Quốc tế

BAN TỔ CHỨC

PHÓ BAN
Nguyễn Ngọc Dan Thùy
Trung tâm ĐMST&CGCN

TRƯỞNG BAN
TS. Trần Thị Ngọc Diệp
Trưởng Trung tâm ĐMST&CGCN

TRƯỞNG BAN
ThS. Nguyễn Đăng Quang
Bí thư Đoàn trường

PHÓ BAN
Lê Thị Quỳnh Mai
Phó Bí thư Đoàn trường

Phạm Nguyễn Minh Anh
UVBTV Đoàn trường

Tôn Nữ Ngọc Hân
Bí thư Đoàn khối CBGV

Lê Nguyễn Thùy Vân
UVBTV Đoàn trường
Trung tâm ĐMST&CGCN

Đào Kim Anh
Phó Bí thư Đoàn trường

Nguyễn Thị Châu Anh
UVBTV Đoàn trường
Chủ tịch HSV

Lê Duy Tân
UVBTV Đoàn trường