Bộ hồ sơ đăng ký đề tài với tỉnh Kiên Giang

Chi tiết

1. Phiếu đề xuất đề tài, dự án

2. Đơn đăng ký chủ trì đề tài, dự án

3. Lý lịch cá nhân của Chủ nhiệm đề tài

4. Tóm tắt hoạt động của tổ chức ĐKTH

5. Giấy xác nhận của cơ quan phối hợp thực hiện

6. Mẫu thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ

7. Mẫu thuyết minh đề cương dự án sản xuất thử nghiệm

8. Mẫu thuyết minh đề cương KHXN&NV

DOWNLOAD TẠI ĐÂY