Bộ hồ sơ đăng ký đề tài với tỉnh Đồng Tháp

Hồ sơ phục vụ cuộc họp xét duyệt hồ sơ đề tài:

Theo thời hạn thông báo, Đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm đề tài gửi 08 bộ hồ sơ về Đơn vị quản lý gồm:
– Đơn đăng ký chủ trì đề tài (Phụ lục 6).
– Thuyết minh đề tài (Phụ lục 7, 8, 9).
– Lý lịch khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì (Phụ lục 10).
– Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia thực hiện chính (Phụ lục 11).
– Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện với tổ chức khác (nếu có) (Phụ lục 12)
– Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác
(nếu có kê khai huy động vốn từ nguồn khác);
– Các văn bản khác.